070-620 04 11 ulrika@crossfitspiro.se

KÖPVILLKOR

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap CrossFit Spiro i Halmstad (Ground2OH Training AB) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 14 år. För kunder som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Barn kan träna i vanlig grupp från 12 år i sällskap med vuxen betalande medlem. Ungdom kan träna enskilt från 14 års ålder med föräldrarnas medgivande. Samma priser gäller oavsett ålder.

2. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på CrossFit Spiro.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter
Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av personal.
Kom i tid till passet, peppa dina kompisar och vänta tills dess att alla är färdiga innan du plockar undan, torkar av utrustning innan du går hem.

4. Avtalstid och uppsägning
CrossFit Sprio erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Vid uppsägning är det 20 dagars uppsägningstid som gäller.

Specialmedlemskap så som Kickstart, Teens och Kids gäller under en viss tidsperiod eller ett visst antal veckor och debiteras med en engångskostnad. Man förbinder sig inte att fortsätta träna på CrossFit Sprio efter att Kickstarts- eller Teensperioden är slutförd. 

5. Introduktion till CrossFit och CrossFit Spiro
För att träna på Spiro krävs någon form av introduktion. Det finns olika varianter på introduktion beroende på hur snabbt du vill komma igång. 
Börja alltid med att boka ett möte med ansvarig i boxen BOKA. Där pratar vi om vad du vill uppnå och hur vi kan hjälpa dig samt vi informerar om vår verksamhet och vilka olika möjligheter det finns till introduktion.

6. Medlemskap 
Träningsavgiften är ett medlemskap som betalas per månad . Detta medlemskap ger tillgång till  fritt antal träningspass/månad.
Träningsavgiften debiteras månadsvis i förskott och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen minst 20 dagar innan avslut.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. 

7. Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 120 minuter innan start. Morgonpass avbokas kvällen innan kl 21.  Vid utebliven avbokning debiteras 30 kr.

8. Avstängning vid utebliven betalning:
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

9. Prisändringar
CrossFit Spiro äger rätt att justera priset på träningsavgifter. Meddelande om prisändringar ska framföras tre månader innan prisändringen sker.

10. Betalning vid månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar CrossFit Spiro en påminnelsefaktura på förfallen månadsavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på CrossFit Spiro’s konto. Om CrossFit Spiro inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Spiro rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen.

11. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter
Medlemskapen på CrossFit Spiro har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning senast 20 dagar innan avslut på anläggningen. Avtalet kan sägas upp skriftligen via sms eller mail. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

12. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta CrossFit Spiro om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. CrossFit Spiro ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

13. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Crossit Spiro ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

CrossFit Spiro ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

14. Praktiska ändringar
CrossFit Spiro förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via CrossFit Spiro’s hemsida, mail och via Facebook gruppen CrossFit Spiro Community.

15. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. CrossFit Spiro behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

16. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag för träningsavgift samt köp av varor får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren CrossFit Spiro för överföring till denne.

17. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

18. Doping
CrossFit SPIRO förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.

Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från CrossFit Spiro. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.