070-620 04 11 ulrika@crossfitspiro.se

KÖPVILLKOR

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap CrossFit SPIRO i Halmstad och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För kunder som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Barn kan träna i vanlig grupp från 11 år i sällskap med vuxen betalande medlem. Ungdom kan träna enskilt från 14 års ålder med föräldrarnas medgivande.

2. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på CrossFit SPIRO.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter
Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av personal.
Kom i tid till passet, peppa dina kompisar och vänta tills dess att alla är färdiga innan du plockar undan, torkar av utrustning och går hem.

4. Avtalstid och uppsägning
CrossFit SPIRO erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Vid uppsägning är det 20 dagars uppsägningstid som gäller.

Kickstartpaketet samt FeelGoodpaketet gäller i 5 respektive 7 veckor och debiteras med en engångskostnad. Man förbinder sig inte att fortsätta på CrossFit SPIRO efter att Kickstartsperioden är slutförd. 

5. Medlemskap Unlimited
Detta medlemskap ger tillgång till  fritt antal träningspass/månad.
Medlemskapet kostar 629 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen minst 20 dagar innan avslut.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Ungdomar från 11-19 år erhåller 25% rabatt på ovanstående priser.

6. Medlemskap Micro
Detta medlemskap ger tillgång till 2 pass/vecka.
Medlemskapet kostar 479 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Ungdomar från 11-19 år erhåller 25% rabatt på ovanstående priser.

7. Step-in
Step-in medlemskap 170 kr/mån ( debiteras månadsvis i förskott) + 60 kr per träningstillfälle, pass. Step-in medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.
Medlemskapet kostar 170 kr/mån + 60 kr/träningstillfälle och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

8. Kickstart och FeelGoodpaketen
Kickstart- samt Feelgoodpaketen gäller i 5 respektive 7 veckor med 2 pass per vecka. I Kickstartpaketet ingår två vägningar på InBody-våg samt kroppsscreening (hållning, rörlighet och styrka i 3 plan) samt 20% rabatt på medlemskap CrossFit Spiro efter avslutad Kickstart. (Gäller medlemskapen Unlimited eller Micro)

9. Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 120 minuter innan start. Vid utebliven avbokning debiteras 50 kr, för klippkort debiteras ett klipp.

10. Avstängning vid utebliven betalning:
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

11. Prisändringar
CrossFit SPIRO äger rätt att justera priset på träningsavgifter. Meddelande om prisändringar ska framföras tre månader innan prisändringen sker.

12. Betalning vid månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar CrossFit SPIRO en påminnelsefaktura på förfallen månadsavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på CrossFit SPIROs konto. Om CrossFit SPIRO inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen.

13. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter
Medlemskapen på SPIRO har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning senast 20 dagar innan avslut på anläggningen. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

14. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta CrossFit SPIRO om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. CrossFit SPIRO ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

15. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Crossit SPIRO ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

CrossFit SPIRO ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

16. Praktiska ändringar
CrossFit SPIRO förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via CrossFit SPIROs hemsida, mail och via Facebook gruppen.

17. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. CrossFit SPIRO behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

18. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag för träningsavgift samt köp av varor får göras från angivet konto/kort på begäran av betalingsmottagaren CrossFit SPIRO för överföring till denne.

19. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

20. Doping
CrossFit SPIRO förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.

Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från CrossFit SPIRO. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.